Người Nhật ăn cá Saba

Tue 06/09/2011 ! 15:32

Người ta ăn cá saba ở khắp Bắc bán cầu và gọi bằng nhiều tên khác nhau. Ở Nhật, nó được gọi là Saba, Masaba hoặc Sekisaba.