Người Nhật ăn cá Saba

Tue 06/09/2011 ! 15:32

Người ta ăn cá saba ở khắp Bắc bán cầu và gọi bằng nhiều tên khác nhau. Ở Nhật, nó được gọi là Saba, Masaba hoặc Sekisaba.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 111 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 111 tagname: cá saba