Bạch tuộc chiên bơ và mù tạt

Wed 07/12/2016 ! 11:30

Ngoài món sashimi, bạn có thể thử làm món bạch tuộc kết hợp với hương bị béo ngậy của bơ và vị cay nhẹ của mù tạt như dưới đây.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 150 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 150 tagname: mù tạt