Đùi cừu có xương- Bone in Lamb leg Chump off


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2,5-3,0kg/pc.

Giá: 360,000 /kg

Đùi cừu không xương- Boneless Lamb leg Chump off


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2,0-2,5kg/pc.

Giá: 380,000 /kg