Bò Nhật


Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 4,0-7,0kg/pc. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 3,550,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Tenderloin 4/5


Đánh giá:

trọng lượng 2,5-3kg.(sp không bán lẻ)

Giá: 2,559,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Tenderloin 6/7


Đánh giá:

trọng lượng 2,5-3kg.(sp không bán lẻ)

Giá: 2,876,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Tenderloin 8/9


Đánh giá:

trọng lượng 2,5-3,5kg.(sp không bán lẻ)

Giá: 3,426,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Ripeye 4/5


Đánh giá:

trọng lượng 4-6kg

Giá: 2,183,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Ripeye 6/7


Đánh giá:

trọng lượng 4-6kg

Giá: 2,742,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Ripeye 8/9


Đánh giá:

trọng lượng 4-6kg

Giá: 3,348,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Triploin 4/5


Đánh giá:

trọng lượng 3-5kg

Giá: 1,823,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Triploin 6/7


Đánh giá:

trọng lượng 3-5kg

Giá: 2,742,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Triploin 8/9


Đánh giá:

trọng lượng 3-5kg

Giá: 3,180,000 /kg

Bò Wagyu Úc- D Rump( mông bò) 4/5


Đánh giá:

trọng lượng 6-8kg

Giá: 995,000 /kg

Bò Wagyu Úc- D Rump( mông bò) 6/7


Đánh giá:

trọng lượng 6-8kg

Giá: 1,045,000 /kg

Bò Wagyu Úc- TOMAHAWKS (sườn 8 rảnh) 4/5


Đánh giá:

trọng lượng 1,5-2,5kg

Giá: 1,863,000 /kg

Bò Wagyu Úc- Flap Meat ( thịt sườn)


Đánh giá:

trọng lượng 1,5-3kg

Giá: 877,000 /kg

Bò 'YG' Úc- Tenderloin ( phi lê)


Đánh giá:

Trọng lượng 2-3kg

Giá: 1,246,000 /Kg

Bò 'YG' Úc- Rip eye ( Thăn lưng)


Đánh giá:

Trọng lượng 2,5-4kg

Giá: 1,092,500 /Kg

Bò 'YG' Úc- Triploin ( thăn ngoại)


Đánh giá:

Trọng lượng 4,5-7kg

Giá: 898,000 /Kg