Salami Ý- Salami Felino del Contado


Đánh giá:

Trọng lượng 800g

Giá: 1,550,000 /kg

Salami Ý- Salami Ungherese


Đánh giá:

Trọng lượng 3/4kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 1,197,000 /kg

Salami Ý- Salami Milano


Đánh giá:

Trọng lượng 2.5kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 1,530,000 /kg

Salami Ý- Salami Napoli san Gennaro


Đánh giá:

Trọng lượng 1.5kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 955,800 /kg

Salami Ý- Salami Mugnano Spicy


Đánh giá:

Trọng lượng 450g.

Giá: 1,347,500 /kg

Salami Ý- Salsiccia Mediterranea Spicy


Đánh giá:

Trọng lượng 180g.

Giá: 1,450,000 /kg

Salami Ý- Salami Finocchiona


Đánh giá:

Trọng lượng 4kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 1,174,600 /kg

Salami Ý- Levonetto curvo


Đánh giá:

Trọng lượng 400g

Giá: 1,490,000 /kg