Bending Big Branches by Notching

Tue 09/08/2011 ! 18:58

We must make the cuttings of the “V” shape as smooth and as straight as possible so to avoid any gap in between the cuttings when we pull together the cuttings and bend the branch with a guy wire tourniquet.

Kỹ thuật ghép rễ Bonsai

Tue 09/08/2011 ! 00:14

Đối với tác phẩm bonsai, rễ còn là yếu tố làm tăng thêm vẻ đẹp, cũng như tạo cảm giác già cỗi (nhất là rễ lồi trên mặt đất).

Kỹ thuật uốn cành

Tue 21/06/2011 ! 14:46

Việc uốn cành, tạo dáng cho cây bonsai là một việc làm thường xuyên mà bất kỳ người chơi bonsai nào cũng phải thực hiện. Thông thường, tùy vào loại cây mà người làm bonsai sẽ biết nên chọn thời điểm nào để uốn cành. http://caycanhvietnam.net/home/?language=vi&nv=news&op=Huong-dan-tao-the-cay/Ky-thuat-uon-canh-191

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 37 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 37 tagname: Uốn cành