Thơ hay

Fri 29/07/2011 ! 21:09

Sống không giận không hờn không oán trách...