Cà ry Dinner


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/pc.

Giá: 560,000 /hộp

Cà ry táo- Curry Ba-monto


Đánh giá:

Trọng lượng 200g/pc.

Giá: 168,000 /hộp

Cà ry bò nóng (S&B)- Curry Golden hot


Đánh giá:

Trọng lượng 240g/pc.

Giá: 168,000 /hộp

Cà ry bò lạnh (S&B)- Curry Golden mild


Đánh giá:

Trọng lượng 240g/pc.

Giá: 168,000 /hộp

Cà ry Powder (S&B)- Curry Powder


Đánh giá:

Trọng lượng 400g/pc.

Giá: 515,000 /hộp

Cary house- Java Curry House BR


Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/hộp

Giá: 394,000 /Hộp