Gia vị rắc cơm Nhật - đổi vị cho bé ăn ngon

Tue 06/09/2011 ! 15:18

Gia vị rắc cơm Nhật vừa quen vừa lạ. Các mẹ ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng… đã coi đó như một cách “dụ” bé ăn, làm phong phú thêm thế giới ẩm thực của bé!

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 110 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 110 tagname: bột rắc cơm