Giới thiệu rượu sake Nhật Bản

Sat 24/06/2023 ! 23:51

Kỹ thuật lên men gạo thành đồ uống có cồn đã được phát triển ở Trung Quốc cổ đại. Nó đến Nhật Bản cùng với ký thuật trồng lúa nước khoảng 2500 năm trước. Kể từ đó, người Nhật liên tục cải tiến các phương pháp sản xuất để tạo ra một loại thức uống thực sự độc đáo có tên là rượu sake.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 151 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 151 tagname: wasabi