Mỳ ý cá hồi xông khói

Wed 02/11/2011 ! 16:14

Trên chảo khác cho bơ + tỏi khô vào xào thơm ( nhanh tay kẻo tỏi khét ) tiếp cho mỳ vào đảo nhanh tay, thêm cá vào.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 74 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 74 tagname: mỳ Ý