Các món ăn kỳ quặc ở Nhật

Fri 09/09/2011 ! 10:47

1) Sushi côn trùng:...

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 66 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 66 tagname: món lạ