Giới thiệu về bò wagyu Nhật

Sat 27/05/2023 ! 12:19

Chất lượng thịt nổi tiếng thế giới của bò waguy không phải đến từ quy trình chăm sóc và cho ăn đặc biệt, mà là do nguồn gen quý của giống bò này.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 155 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 155 tagname: wagyu