Tự làm pate gan lơn (có hình minh họa)

Thu 25/07/2013 ! 15:38

Allan Pickett, đầu bếp trưởng của Canary Wharf sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức tự làm pate gan lợn ngay tại nhà theo các bước đơn giản sau:

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 136 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 136 tagname: pate