Gan ngỗng áp chảo với táo

Wed 25/04/2012 ! 11:20

Foie gras trong tiếng Pháp có nghĩa là fat liver, gan ngỗng béo. Dưới đây là món gan ngỗng áp chảo, có ướp chút muối, dùng kèm táo sốt.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 132 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 132 tagname: táo