Giới thiệu Ẩm thực Braxin

Tue 13/09/2011 ! 16:51

Thức ăn Brazil phản ánh văn hóa của nó. Trong việc chế biến món ăn, người Brazil pha trộn những cách thức và nguyên liệu nấu nướng của người Châu Âu di cư, nô lệ Phi Châu và người Da đỏ bản địa. Cũng như văn hóa, mức độ ảnh hưởng của mỗi truyền thống tùy thuộc vào từng vùng...

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 119 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 119 tagname: Brazil