Chả cá cuộn rong biển cho bữa tối ngon lạ

Wed 31/08/2011 ! 10:20

Bạn có thể dùng món này như một món mặn ăn cùng cơm hay một món khai vị nhẹ nhàng khi nhà có khách cũng rất tuyệt.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 104 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 104 tagname: chả cá