Salami Ý- Salami Felino del Contado

Đánh giá:

Trọng lượng 800g

Giá: 1,550,000 /kg
Salami Ý- Salami Ungherese

Đánh giá:

Trọng lượng 3/4kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 1,197,000 /kg
Salami Ý- Salami Milano

Đánh giá:

Trọng lượng 2.5kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 1,530,000 /kg
Salami Ý- Salami Napoli san Gennaro

Đánh giá:

Trọng lượng 1.5kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 955,800 /kg
Salami Ý- Salami Mugnano Spicy

Đánh giá:

Trọng lượng 450g.

Giá: 1,347,500 /kg
Salami Ý- Salsiccia Mediterranea Spicy

Đánh giá:

Trọng lượng 180g.

Giá: 1,450,000 /kg
Salami Ý- Salami Finocchiona

Đánh giá:

Trọng lượng 4kg, Cost per Plate: ~20g/plate

Giá: 1,174,600 /kg
Salami Ý- Levonetto curvo

Đánh giá:

Trọng lượng 400g

Giá: 1,490,000 /kg