Cà ry Dinner

Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/pc.

Giá: 560,000 /hộp
Cà ry táo- Curry Ba-monto

Đánh giá:

Trọng lượng 200g/pc.

Giá: 168,000 /hộp
Cà ry bò nóng (S&B)- Curry Golden hot

Đánh giá:

Trọng lượng 240g/pc.

Giá: 168,000 /hộp
Cà ry bò lạnh (S&B)- Curry Golden mild

Đánh giá:

Trọng lượng 240g/pc.

Giá: 168,000 /hộp
Cà ry Powder (S&B)- Curry Powder

Đánh giá:

Trọng lượng 400g/pc.

Giá: 515,000 /hộp
Cary house- Java Curry House BR

Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/hộp

Giá: 394,000 /Hộp